Gebruiksaanwijzing berichtenverkeer

Ten behoeve van het inregelen van het gebruik van het berichtenverkeer bij zorgaanbieders heeft DJI een ‘cheat sheet’ opgesteld waarin een en ander kort is beschreven. Deze is hieronder te bekijken.

Illustratieve weergave gebruiksaanwijzing FZ berichtenverkeer
Beeld: ©Forensiche zorg
Tweede illustratieve afbeelding Gebruiksaanwijzing berichtenverkeer FZ
Beeld: ©Forensische zorg

Gedurende de implementatie van de digitale berichten zijn er veel vragen gekomen over hoe bepaalde facetten van het aanmeldings- en plaatsingsproces uitgevoerd moeten worden bij gebruikmaking van de digitale berichten in plaats van met brieven. Op die vragen is een antwoord gegeven in de slideset die je hier kunt downloaden.

Onderstaande bedrijfsregels en uitgangspunten zijn van toepassing op het berichtenverkeer forensische zorg.

Bedrijfsregels

Deze bedrijfsregels rondom het berichtenverkeer moeten in nauwe samenhang worden gezien met de volgende documenten:

Nr

Naam

Toelichting

Proces

Ingangsdatum

Gebruikt in bericht

1

Reactie op aanmelding van klinische zorg is onderhevig aan de volgende regels. 

Zie plaatsing klinische-zorg

Reactie op de aanmelding dient pas plaats te vinden na de inhoudelijke beoordeling van de aanmelding, en niet gelijk bij ontvangst van de aanmelding.

aanmelding en plaatsing

Nvt

FZ821/822

2

Reactie op aanmelding van ambulante en verblijfszorg is onderhevig aan de volgende regels.
 

plaatsing verblijfs- en ambulante zorg

Reactie op de aanmelding dient pas plaats te vinden na de inhoudelijke beoordeling van de aanmelding, en niet gelijk bij ontvangst van aanmelding.

aanmelding en plaatsing

Nvt

FZ821/822

3

Contact met plaatser bij reactie op aanmelding door een zorgaanbieder

Het hanteren van de verschillende afwijsgronden in de reactie op het aanmeldingsbericht moeten altijd aanleiding zijn voor nader overleg tussen zorgaanbieder en plaatsende instantie.

aanmelding en plaatsing

1/1/2022

FZ821/822

4

Start zorgmelding

Zorgaanbieders sturen na de start van alle plaatsingen een werkelijke startdatum zorg naar DJI.
Zij doen dit uiterlijk 10 kalenderdagen nadat de start van de zorg heeft plaatsgevonden, dat wil zeggen na de eerste verrichting die binnen de betreffende plaatsing valt. Zie voor toelichting hierop bijlage spelregel werkelijke startdatum zorg

aanmelding en plaatsing

1/1/2022

FZ823

5

Einde zorgmelding

Zorgaanbieders sturen na het einde van alle plaatsingen een werkelijke einddatum zorg naar DJI. Zij doen dit uiterlijk 10 kalenderdagen nadat het einde van de zorg is vastgesteld. Zie voor toelichting hierop bijlage spelregel  einddatum zorg. aanmelding en plaatsing

1/1/2024

FZ825

6 Opvoeren van FZ-titels De FZ-titel Forensische zorgtitels | Zorginkoop en Financiering | Forensische zorg  is de grondslag voor het leveren en declareren van forensische zorg. Bij het opvoeren van een indicatie in IFZO voert de indicatiesteller ook gegevens over de FZ-titel toe; dit zijn a) de titel zelf, en b) de start- en de einddatum van de titel. Het kan voorkomen dat de einddatum van de titel niet bekend is bij het opvoeren ervan; indien dit het geval is, blijft de einddatum leeg. In een latere fase (tijdens de plaatsing of tijdens de zorg) wordt de einddatum zo snel mogelijk na bekend worden alsnog opgevoerd. En via een geactualiseerd plaatsingsbericht aan de zorgaanbieder doorgegeven indicatie nvt FZ821

7

Alle zorg vindt plaats binnen het kader van een Zorgtraject

De initiële startdatum van een zorgtraject wordt bepaald door de datum waarop een indicatiestelling wordt gefiatteerd. De startdatum van een zorgtraject kan worden aangepast naar geleide van de door een zorgaanbieder gemelde werkelijke startdatum zorg, zodat beide datums gelijkgeschakeld worden.

aanmelding en plaatsing

1/6/2023

FZ821/822

8

Een zorgvraag wordt maar aan een zorgaanbieder tegelijk aangeboden

Een plaatsingsverzoek wordt bij zorgaanbieders een voor een aangeboden, en niet aan verschillende zorgaanbieders tegelijkertijd

aanmelding en plaatsing

Nvt

FZ821/822

9

Er kan een plaatsingsbericht worden verstuurd zonder eerst een aanmelding te sturen

Indien plaatser en zorgaanbieder voorafgaand aan de aanmelding reeds overeenstemming hebben bereikt over de plaatsing, dan heeft het de sterkte voorkeur dat de plaatser het sturen van een aanmeldbericht overslaat, en direct een plaatsingsbesluit verstuurt. Voorwaarde is dat dit expliciet bij plaatser en bij zorgaanbieder bekend is. De uiteindelijke beslissing voor het al dan niet versturen van een aanmelding voorafgaand aan een plaatsingsbesluit ligt bij de plaatser. Deze werkwijze vermindert de administratieve lasten en verbetert de datakwaliteit. aanmelding en plaatsing

1/6/2023

FZ821/822

10 Altijd maar één actueel plaatsingsbesluit

Per plaatsingsverzoek is er altijd maar één actueel plaatsingsbesluit, dat als zodanig herkenbaar is. Een geactualiseerd plaatsingsbesluit is herkenbaar door de versieophoging in het bericht.

aanmelding en plaatsing 16/10/2023 FZ821/822

Uitgangspunten

1 Ministeriële verantwoordelijkheid Alle plaatsingen die in het kader van de Forensische Zorg worden uitgegeven, en alle zorg die daarna tot en met het einde van de titel of het einde van de zorg wordt verleend, valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister voor Rechtsbescherming.
2 In het FZ-domein wordt gebruik gemaakt van het SKN om justitiabelen te identificeren. De aanmelding en de plaatsing, alsmede de melding van de start en einde zorg, gebeurt met gebruikmaking van het SKN.