Recidivecijfers per fpc

Nieuwsbericht
19 november 2013

Op 14 november jl. heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) een tussentijdse rapportage van het WODC met betrekking tot recidivecijfers per forensisch psychiatrisch centrum (fpc) naar de kamer gestuurd. De rapportage is opgesteld in het kader van een lopend haalbaarheidsonderzoek dat begin 2013 is gestart. Centrale vraag in dit haalbaarheidsonderzoek is hoe een periodieke instellingsspecifieke terugkoppeling van recidivecijfers gestalte zou kunnen krijgen als onderdeel van het kwaliteitsmanagement binnen de sector.

De tussentijdse rapportage laat de voorlopige cijfers zien, vooralsnog anoniem uitgesplitst per fpc, en geeft inzicht in de mogelijkheden om te komen tot een betrouwbaar en bruikbaar model voor recidivemeting bij de fpc’s. Een dergelijk model is van belang omdat de fpc’s met uiteenlopende tbs-populaties te maken hebben, waardoor de recidivecijfers per fpc niet zonder meer te vergelijken zijn.

De komende maanden zal in samenspraak met de fpc’s het huidige model van het WODC om te komen tot betrouwbare uitspraken per fpc verbeterd worden. Naar verwachting medio 2014 zal het verbeterde model gereed zijn en zullen de cijfers per fpc bekend worden. De recidivecijfers per kliniek zullen uiteindelijk een vast onderdeel vormen van de totale set aan prestatie-indicatoren waarover jaarlijks met de fpc’s wordt gesproken in het kader van de zorginkoop.

Zie ook: