Overdracht uitvoering plaatsingstaak van het NIFP naar het Hoofdkantoor van DJI

Nieuwsbericht
22 september 2014

Per 1 januari 2008 ligt de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van justitiabelen in de forensische zorg bij de Minister van Veiligheid en Justitie en is ondergebracht bij DJI. Een justitiabele wordt op basis van een indicatiestelling en een plaatsingsbrief bij de juiste zorgaanbieder geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de zorgbehoefte en het beveiligingsniveau centraal staan, is het belangrijk dat een indicatiestelling onafhankelijk plaatsvindt van het gecontracteerde zorgaanbod, van de plaatsing en de zorginkoop. Op deze manier kan vraaggericht worden gewerkt in plaats van aanbodgericht en staat de zorgvraag van de justitiabele dus echt centraal.

Plaatsing en indicatiestelling van de justitiabele vereist een goede kennis van de forensische en sociale kaart in Nederland. Deze kennis werd de afgelopen jaren bij DJI opgebouwd waarbij de plaatsing door de coördinatoren NIFP/IFZ werd uitgevoerd. Door hun ervaring binnen justitie en de forensische psychiatrie waren zij in staat daarin te voorzien. Een recente onafhankelijke audit gaf de aanbeveling om dit geen blijvende situatie te laten zijn en indicatiestelling en plaatsing qua functie duidelijker gescheiden van elkaar te positioneren.

De uitvoering van het Masterplan DJI en de ontwikkelingen betreffende een Toekomstvast DJI geeft nu aanleiding om dit advies over te nemen en de organisatie opnieuw in te richten. De nieuwe inrichting van DJI heeft ertoe geleid om de plaatsingstaak klinische forensische zorg te laten uitvoeren door het Hoofdkantoor van DJI.

De overdracht van de plaatsingstaak van NIFP/IFZ naar het Hoofdkantoor van DJI zal gefaseerd plaatsvinden. De eerste stap zal starten op 1 oktober 2014, waarbij de indicatiestellingen die zijn opgemaakt door NIFP/IFZ locatie Amsterdam zullen worden geplaatst door het Hoofdkantoor van DJI. Voor u als zorgaanbieder zal er in het proces niet merkbaar iets veranderen met uitzondering dat u op gebied van plaatsing contact zal hebben met een medewerker van het Hoofdkantoor van DJI. Als de overdracht volgens planning verloopt, zullen op 1 januari 2015 alle plaatsingstaken zijn overgedragen.

Voor vragen kunt u zich richten tot het Forensisch Plaatsingsloket (FPL), fpl@dji.minjus.nl.