Eerste repatriëring vreemdeling op basis van art. 38la Sr. een feit

Nieuwsbericht
23 oktober 2014

Naast de rechter kan tegenwoordig de minister dan wel staatssecretaris  de TBS van een ongewenst verklaarde vreemdeling beëindigen met het oog op repatriëring  naar het land van herkomst. Hierbij moet zijn voldaan aan een aantal voorwaarden. Zo dienen – onder meer - de risico`s van repatriëring in kaart te worden gebracht en dient er een passende voorziening - in ieder geval gericht op vermindering van de stoornis en het daarmee samenhangende recidivegevaar - te zijn geregeld in het land van herkomst. Ten behoeve van de toetsing van de voorwaarden is de Commissie Advisering Repatriëring tbs-gestelden (CART) ingesteld, bestaande uit leden van diverse geledingen (DT&V, Vreemdelingenpolitie, IND en Hoofdkantoor DJI), met ervaring op het gebied van repatriëring en risicomanagement.

De CART is naar aanleiding van de eerste aanvraag  in het kader van artikel 38la van het Wetboek van Strafrecht afgelopen zomer voor het eerst bijeengekomen. Het verzoek betrof een tbs-gestelde die verbleef in FPC Veldzicht en die de kliniek naar zijn land van herkomst, Turkije, wilde repatriëren. Nadat de kliniek de aanvraag  op verzoek van de CART nader had toegelicht, heeft de CART de staatssecretaris positief kunnen adviseren ten aanzien van de beëindiging van de TBS met het oog op repatriëring. De staatssecretaris heeft vervolgens de TBS beëindigd.

De repatriëring zelf heeft plaatsgevonden op 3 september 2014. De repatriëring (per vliegtuig) is begeleid door de Koninklijke Marechaussee, medewerkers van FPC Veldzicht en een broer van de tbs-gestelde en is goed verlopen, evenals de overdracht naar het Psychiatrisch Ziekenhuis in Istanbul, waar betrokkene de komende periode opgenomen zal zijn. FPC Veldzicht zal de eerste zes maanden nazorg leveren en monitoren hoe het betrokkene in Turkije vergaat.