Betere doorstroming binnen Forensische Zorg

Nieuwsbericht
7 februari 2014

De afgelopen periode constateert DForZo dat er sprake is van incidentele wachttijden bij het plaatsen van justitiabelen in een klinische behandelsetting en/of verblijfsvoorziening. Met de beschikbare middelen, die de komende periode onder druk staan, zal alleen de noodzakelijke zorg geboden kunnen worden als er een verschuiving in het zorgaanbod gerealiseerd wordt van intensief en hoog beveiligd naar minder intensief naar lager beveiligd. Daartoe moet de in-, door- en uitstroom verbeterd worden. Het betreft zowel patiënten die lang moeten wachten op benodigde zorg in het kader van een strafrechtelijke maatregel, als ook instellingen die instabielere en minder gemotiveerde patiënten krijgen, als voor de rest van de keten, namelijk indicatiestellers, OM, rechtsprekende macht en DForZo. Kortom, een aandachtspunt dat hoog op de agenda staat.

Project Instroom, Doorstroom, Uitstroom (IDU)
In het kader van het convenant ‘Meerjarenafspraken Forensische Zorg’ is het project In-, Door-,  en Uitstroom (IDU) gestart. Eén van de zaken die wij in de praktijk zien, is dat patiënten met een hoog beveiligingsniveau niet altijd tijdig kunnen doorstomen naar een lager beveiligingsniveau, wanneer zij hier in hun behandeling aan toe zijn. Dit heeft tot gevolg dat een dergelijke patiënt langer tegen een (te) hoog budget verblijft én dat hij later uitstroomt. Gezien onze uitdaging om met een krimpend budget zoveel mogelijk patiënten te helpen, willen wij met het project IDU de doorstroming bevorderen. Uiteraard doen wij dit in samenwerking met de forensische zorgketen,  op een manier waarbij de inhoud leidend is.

Samen komen tot mooie resultaten
Om te komen tot goede oplossingen hebben wij onze zorgaanbieders hard nodig. Inmiddels hebben we via de brancheorganisaties veel aanmeldingen van zorgaanbieders gekregen, om samen te werken aan verbetering van de in-, door- en uitstroom in de forensische keten.

Voor meer informatie over het project gaat u naar de pagina Project Instroom, Doorstroom, Uitstroom (IDU)