Aankondiging Marktconsultatie voor Interventies

Nieuwsbericht
24 april 2015

De Directie Forensische Zorg (DForZo) is voornemens na de zomer van 2015 te starten met de inkoop van (gedrags-)interventies voor justitiabelen die zijn veroordeeld volgens het volwassenenstrafrecht. Doelstelling is om per 1 januari 2016 overeenkomsten voor verschillende interventies te sluiten. Ter voorbereiding op de inkoop organiseert DForZo een marktconsultatie. Doel van de marktconsultatie is om inzicht te krijgen in de wijze waarop marktpartijen invulling kunnen geven aan de behoefte die DForZo heeft vastgesteld. De marktconsultatie vindt plaats voor de zomer van 2015 en omvat het invullen van een vragenlijst en eventueel een verdiepend gesprek.

Nadere toelichting

Een interventie is een aanpak voor een bepaalde doelgroep met een probleem/risico en is gericht op vermindering, compensatie en/of draaglijk maken van een probleem of risico en versterking van krachten ter voorkoming of oplossing van een probleem. Een gedragsinterventie is een programmatisch geheel van handelingen specifiek gericht op het beïnvloeden van iemands gedrag. Een interventie maakt onderdeel uit van een sanctie; opgelegd als bijzondere voorwaarde of leerstraf (als leerstraf uitsluitend bij jeugdigen) door de rechter of tijdens detentie. In 2005 is bij ministerieel besluit een Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (nu VenJ) ingesteld, met als taak gedragsinterventies te beoordelen op de (mogelijke) effectiviteit ten aanzien van het verminderen van recidive op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria. Voor die tijd bestond er een veelheid aan interventies, waarvan de effecten onduidelijk waren. Zie ook: www.erkenningscommissie.nl. Naast de positieve effecten die het werken met erkende interventies heeft gebracht, zijn er ook knelpunten gesignaleerd die vragen om een verbetering van het stelsel. In de zomer van 2014 heeft de Staatssecretaris van VenJ besloten tot aanpassing van het huidige kwaliteitssysteem voor gedragsinterventies. De uitwerking daarvan is in projectvorm opgepakt en heeft geleid tot aanpassing van het systeem.

De bekostiging van ontwikkeling en uitvoering van interventies voor volwassenen heeft tot eind 2014 plaatsgevonden middels een subsidierelatie tussen ministerie VenJ en de 3RO (de drie reclasseringsorganisaties, namelijk Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en het Leger des Heils). Per 2015 is deze subsidierelatie beëindigd en heeft het ministerie van VenJ de inkoop van interventies belegd bij DForZo. Voor 2015 heeft DForZo alle interventies bij de 3RO ingekocht, maar vanaf 2016 wordt de markt ook opengesteld voor andere aanbieders.

Aanmelding deelname marktconsultatie

Indien u geïnteresseerd bent in deelname dan kunt u zich per mail aanmelden via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl met onderwerp:  Marktconsultatie Interventies Volwassenen en in de e-mail de vermelding van uw naam, functie, organisatie, vestigingsplaats en motivatie voor deelname. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze aankondiging dan kunt u deze tevens via dit email adres stellen.

U kunt zich tot uiterlijk 19 mei 2015 aanmelden. Organisaties die zijn aangemeld ontvangen t.z.t. het marktconsultatiedocument met de vragenlijst.

NB. Deelname aan de marktconsultatie is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de procedure.