Psycho Medisch Overleg (PMO)

Het zorgaanbod in de penitentiaire inrichting en de overplaatsing naar interne of externe voorzieningen komen via het psycho-medisch overleg (PMO) tot stand. Het PMO heeft als taak de individuele zorg van de inrichtingpsycholoog, forensisch psychiater, arts en verpleegkundige af te stemmen. In het PMO vormt het proces van individuele diagnostiek, indicatiestelling, advisering, behandeling en nazorg de rode draad. Het PMO coördineert de zorg en geeft adviezen aan het management als het tekorten in de zorg constateert.

Taken van het PMO:

  • indiceert voor forensische zorg voor gedetineerden
  • plaatst patiënten klinisch of ambulant binnen het gevangeniswezen