Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Met de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg zijn de taken en bevoegdheden die de Nederlandse Zorgautoritet (NZa) heeft op basis van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) ook op de forensische zorg van toepassing.

Dit betekent dat de NZa bevoegd is tot tarief- en prestatieregulering in de forensische zorg en ook de toezichts- en handhavingstaak daarvan vervult. De Nza kan regels stellen ten aanzien van het declaratieverkeer, de verstrekking van gegevens en transparantie. De NZa kan in dit kader onder meer aanwijzingen geven, een last onder dwangsom opleggen of een boete opleggen.