Forensische zorgtitels

Forensische zorg wordt meestal door een rechter opgelegd. De forensische zorgtitel is de bekostigingsgrondslag voor vergoeding door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Er zijn 28 forensische zorgtitels: 24 strafrechtelijke titels, twee vormen van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt), verdiepingsdiagnostiek en de voorgenomen indicatiestelling van de reclassering. De laatste titel kan onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden om een verdachte zorg te bieden voordat er sprake is van één van de strafrechtelijke titels.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid bekostigt forensische zorg nadat een indicatie is gesteld en geplaatst is op basis van een plaatsingsbrief. Uitzondering hierop is de titel ‘plaatsing t.b.v. een Pro Justitia rapportage’ (art. 196 Sr). Hiervoor wordt geen indicatie gesteld en wordt door het Openbaar Ministerie (OM) geplaatst in één van de in de wet aangewezen instellingen. Financiering vindt plaats door zowel OM (verblijf) als Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) diagnostiek en onderzoek).

Tbs met dwangverpleging en pro-justitia rapportage

2) tbs met dwangverpleging (art. 37a jo 37b WvSr)
3) tbs met proefverlof (art. 51 Bvt)
4) bevel voorlopige verpleging (art. 509i WvSv)
5) bevel aanhouding (art. 509h WvSv)

Zorg als voorwaarde bij beslissing rechter, openbaar ministerie of Kroon

6) voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g WvSr)
7) tbs met voorwaarden (art. 38a WvSr)
8) voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr)
9) schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 WvSv)
10) sepot met voorwaarden (art. 167/ 244 WvSv)
11) strafbeschikking met aanwijzing (art. 257a WvSv)
12) voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden (art 15a WvSr)
13) voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 WvSv) ) 
14) zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z WvSr jo / art.38ab WvSr)

Zorg in het kader van Forensisch Psychiatrisch Toezicht

15) fpt proefverlof
16) fpt voorwaardelijke beëindiging

Zorg in detentie, tijdens tenuitvoerlegging vrijheidsstraf of ISD-maatregel

17) overbrenging vanuit Gevangeniswezen naar psychiatrisch ziekenhuis (art. 15 Pbw)
18) overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor hulpverlening (art. 43 Pbw)
19) plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (art. 38p WvSr) (art. 38m WvSr jo art. 44b-44q Pm)
20) plaatsing in een instelling voor stelselmatige daders met voorwaarden  (art. 38p WvSr)
21) penitentiair programma met zorg  (art. 5 Pm)
22) interne overplaatsing naar penitentiair psychiatrisch centrum in het gevangeniswezen (art. 15 Pbw)
23) poliklinische verrichtingen door de GGZ in het gevangeniswezen (art. 42 Pbw)

Diagnostiek

24) verdiepingsdiagnostiek
25) plaatsing vanwege pro-justitia rapportage (art. 196/ 317 WvSv)

Zorg zonder strafrechtelijke titel

26) voorgenomen indicatiestelling

In uitzonderlijke gevallen kan 3RO zorg indiceren, terwijl er nog geen sprake is van een strafrechtelijke titel. In dat geval is er sprake van een voorgenomen indicatiestelling. Dit is de bekostigingsgrondslag voor de indicatiestelling.