Zorg en beveiliging

In de forensische zorg wordt gebalanceerd tussen de juiste combinatie van zorg en eventuele beveiliging. Forensische zorg kent verschillende vormen van zorg, te weten: klinische zorg, ambulante zorg en verblijfszorg.

Naast de zorgverlening is de passende beveiliging van belang in de forensische zorg. Het niveau van de beveiliging verschilt per instelling. Beveiligingsmaatregelen hebben betrekking op de vaardigheden van het personeel, de organisatie, het gebouw, de omheining en de elektronica, zoals camera’s en detectieapparatuur.

Klinische zorg

Klinische zorg is zorg waarbij een patiënt is opgenomen in een behandelvoorziening. Patiënten verblijven in een forensische voorziening en krijgen behandeling voor de aandoening die zij hebben. Binnen de klinische zorg zijn er verschillende verblijfssoorten. Een verblijfssoort is een combinatie van het niveau van beveiliging en verblijfsintensiteit. De beveiliging zijn de eisen die worden gesteld aan het gebouw, bijvoorbeeld de hoogte van de omheining. We kennen vier verschillende beveiligingsniveau’s van zeer laag tot zeer hoog. De verblijfsintensiteit zegt iets over de hoeveelheid aanwezig personeel per bed/plaats. Raadpleeg voor een toelichting de DBBC-spelregels .

Verblijfszorg

Verblijfszorg is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische, verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking. Bij verblijfszorg ontvangen bewoners persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verblijf. Cliënten wonen in een woonvoorziening, bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm.

Ambulante zorg

Bij ambulante zorg is er geen sprake van verblijf. Het betreft zorg die voornamelijk wordt verleend op afgesproken tijden waarbij de justitiabelen vanuit de eigen verblijf- en werkomgeving naar de hulpverlener toekomen, of waarbij de hulpverlener de justitiabele in diens omgeving bezoekt (bij outreachende zorg). De ambulante zorg kent een nadere onderverdeling in ambulante (forensische) behandeling en ambulante begeleiding. Daarnaast kan er ook sprake zijn van dagactiviteiten.

Meer informatie staat in de forensische zorgwijzer.