Indicatiestelling

 

Indicatiestelling is het vaststellen van de zorgbehoefte en de eventuele beveiligingsnoodzaak van de justitiabele. De indicatiestelling vindt onafhankelijk van het zorgaanbod en de zorginkoop plaats. Op deze manier wordt de zorgbehoefte objectief vastgesteld. Objectiviteit is noodzakelijk voor een adequate plaatsing en biedt zicht op de geaggregeerde zorgvraag, op basis waarvan de toekomstige zorgbehoefte en de inkoop van zorgaanbod wordt bepaald. Verder levert een objectieve indicatiestelling een bijdrage aan de kostenbeheersing. Hiermee wordt voorkomen dat zware, en daarmee duurdere, zorgtrajecten worden ingezet in gevallen waar lichtere varianten kunnen volstaan.

Er zijn vier organisaties die indicatiestelling in de forensische zorg uitvoeren.

 Ambulante zorgVerblijfszorgKlinische zorg
NIFP/IFZ Ja (vanuit klinisch)Ja
3ROJaJa 
PMO (GW)Ja (binnen PI)Ja 

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, werkeenheid Indicatiestelling Forensische Zorg (NIFP/IFZ) voert de indicatiestelling uit voor alle klinische zorg en voor verblijfszorg na klinisch verblijf.

Het Psycho Medisch Overleg (PMO) van een Penintentiaire Inrichting (PI) van het Gevangeniswezen voert de indicatiestelling uit voor ambulante zorg binnen de PI en verblijfszorg in het kader van re-integratie vanuit detentie.

De drie reclasseringsorganisaties (3RO) voeren de indicatiestelling uit voor alle ambulante zorg en verblijfszorg in voorwaardelijke trajecten, met uitzondering van beschermd wonen na klinisch verblijf.

Herindicatie

Een herindicatie is aan de orde als sprake is van een gewijzigde zorgvraag en/of een hoger beveiligingsniveau van een justitiabele ten opzichte van de geldende indicatiestelling. Een herindicatiestelling is noodzakelijk als:

  • de zorgvraag wijzigt, bijvoorbeeld van behandeling naar begeleiding;
  • een justitiabele vanuit klinisch verblijf in een ggz-instelling naar beschermd wonen gaat. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, werkeenheid Indicatiestelling Forensische Zorg (NIFP/IFZ) is verantwoordelijk voor de herindicatiestelling naar beschermd wonen vanuit klinisch verblijf;
  • een justitiabele vanuit ambulante zorg naar beschermd wonen gaat. De drie reclasseringsorganisaties (3RO) zijn verantwoordelijk voor de herindicatiestelling naar beschermd wonen vanuit ambulante zorg;
  • tijdens het klinisch zorgtraject een hoger beveiligingsniveau nodig wordt geacht.

In de volgende situaties is geen sprake van een herindicatie:

  • bij opschorting van zorg door bijvoorbeeld onttrekking aan het toezicht of terugplaatsing in detentie;
  • wanneer de toezichthouder (3RO/gevangeniswezen) vaststelt dat de zorgvraag niet is veranderd, blijft de huidige indicatiestelling van kracht.

Trajectindicaties 

Het project Trajectindicaties heeft als doel om de ketensamenwerking in de forensische zorg rondom een patiënt te bevorderen en daarmee zicht op, en mogelijk meer grip op, het verloop van het zorgtraject van een cliënt. Voor meer informatie, klik hier.

Werkwijze RT DA uitplaatsing art 15.5 en 43.3 en format tijdelijk verkorte DA