Horizontaal Toezicht forensische zorg

Horizontaal Toezicht is de samenwerking tussen divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het richt zich op een gezamenlijke inspanning om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen.

Zorgaanbieders en divisie ForZo/JJI:

 • dragen gezamenlijk zorg voor een juiste besteding van huidige en toekomstige forensische zorguitgaven;
 • geven gezamenlijk invulling aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
 • creëren gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.

Visie

Met Horizontaal Toezicht komen zorgaanbieders en divisie ForZo/JJI gezamenlijk tot een samenwerkingsmodel op basis van vertrouwen, waarmee op een transparante, efficiënte en effectieve wijze verantwoording wordt afgelegd over de forensische zorguitgaven. De opeenstapeling van controles achteraf verdwijnt, het toezicht verbetert en het inzicht in zorgprocessen vergroot. Horizontaal Toezicht zorgt ervoor dat de risico’s die zich in die instelling kunnen voordoen zijn beheerst, nog voordat de factuur is uitgestuurd.
Binnen de FZ zijn een aantal Horizontaal Toezicht pilots opgestart. Het is van belang de leerervaringen en successen van deze pilots door te vertalen en door te ontwikkelen naar een bruikbare toepassing waardoor ook een uitrol van Horizontaal Toezicht binnen de FZ kan plaatsvinden. Daarbij zullen de lessen die voortkomen uit het traject binnen de ziekenhuiszorg en GGZ waar mogelijk toegepast worden in de ontwikkelfase voor de FZ.

Gezamenlijke ambitie 2023

Vertrouwen als basis
Vertrouwen is het fundament van de samenwerking tussen divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders. Divisie ForZo/JJI is een meedenkend en positief kritisch klankbord voor de zorgaanbieder. Samen geven divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders invulling aan hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een gepaste besteding van de zorg- uitgaven.

Administratieve lasten aanzienlijk verminderd
De administratieve lasten voor behandelaren zijn aanzienlijk verminderd. De controles die voorheen na betaling werden uitgevoerd zijn vervangen door goede afspraken en beheersing aan de voorkant van de proces. Divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders werken proactief samen aan het voorkomen en afschaffen van overbodige wet- en regelgeving.

Bedrijfsvoering op orde
Organisaties hebben hun bedrijfsvoering op orde. Registraties vinden ‘first time right’ plaats. De interne beheersing van zorgaanbieders is aantoonbaar en inzichtelijk voor divisie ForZo/JJI. Divisie ForZo/JJI heeft een efficiënt en effectief werkend HT proces ingericht.

Direct inzicht in zorguitgaven
Samenwerking in de hele keten van verantwoording leidt tot veel eerder inzicht in de zorguitgaven. In de jaarrekeningen zijn geen grote onzekerheden meer. De zorgaanbieders, divisie ForZo/JJI maatschappij en politiek weten in een vroeg stadium wat de uitgaven zijn geweest.

Afbakening

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Horizontaal Toezicht is in de eerste fase vanuit de rechtmatigheid van forensische zorg gericht op juiste registratie en declaratie van zorg.

Landelijk project HT

Voor de forensische zorg wordt zoveel mogelijk het landelijke HT proces gevolgd dat ook binnen de MSZ en GGZ wordt gehanteerd. Wel worden deze kaders aangepast om deze forensische zorg specifiek te maken. Wanneer deze documenten beschikbaar zijn, zullen deze documenten via deze website worden gepubliceerd. Meer informatie over de landelijke aanpak is te vinden op www.horizontaaltoezichtggz.nl.

Fasering HT FZ

Op dit moment loopt er een pilottraject voor HT in de FZ met 4 zorgaanbieders. Dit zijn de Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en Transfore. ForZo/JJI is met deze aanbieders een pilottraject gestart om ervaring op te doen en informatie op te halen om daarmee een keuze te maken voor de implementatie van HT in de forensische zorg voor de toekomst.
De belangrijkste doelstellingen voor de pilot Horizontaal Toezicht FZ:

 • De pilot zorgaanbieders FZ gelegenheid bieden als eerste over te gaan op HT voor de FZ.
 • Ervaring opdoen en input verzamelen met de huidige landelijke HT producten en de bruikbaarheid voor de FZ.
 • Gezamenlijk uitwerken hoe HT FZ op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden ingevuld.
 • Uitwerken en afstemmen hoe kan worden omgegaan met representatie voor FZ in relatie tot GGZ.
 • Aanpassen controle en verantwoordingsprocessen aan HT.
 • Bepalen van gewenste mate van assurance voor de FZ keten.
 • Afspraken maken over afschalen van achteraf controles.
 • Gezamenlijk inspannen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen.
 • Werken aan een toekomstgerichte beheersing en dialoog, met een continue verbetercyclus.

Deze pilottrajecten lopen door tot en met 2021. In de eerste helft van 2021 zal onder andere op basis van de ervaringen uit deze pilots besluitvorming plaatsvinden over de verdere implementatie van HT binnen de FZ.

Beoogde zorgaanbieders voor HT FZ

Horizontaal Toezicht FZ staat open voor alle zorgaanbieders met een aanzienlijke forensische zorg omzet die binnen een redelijke termijn voldoen aan het Instapmodel. Richtlijn voor deze aanzienlijke forensische zorg omzet is € 10 miljoen. Daarbij is Horizontaal Toezicht maatwerk en kan er reden zijn om in overleg en gemotiveerd van deze grens af te wijken en is de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders daarbij van belang. Gezien het feit dat invulling van HT en het proces een intensief proces is, wordt hierbij in eerste instantie gericht op de grotere zorgaanbieders.

Samenhang HT FZ en ZPM

Het ZPM gaat vanaf 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg worden.  De implementatie hiervan raakt de bedrijfsvoering en besturing. Maar ook de verantwoording. In het verantwoordingsarrangement van het ZPM zitten duidelijke raakvlakken met HT. Zoals risicogerichtheid en procesbeheersing. Het zorgprestatiemodel is het fundament en in een logisch startpunt om mee te beginnen gezien de harde deadline. Maar HT is een logische vervolgstap!
Een logische invulling voor de implementatie van HT is om in het najaar van 2021 op te starten en dit te combineren met de verantwoordinguitgangspunten van het ZPM. Dan kan in 2022 of in 2023 de overgang naar HT gerealiseerd worden. Vanaf 1 januari 2023 of 2024 staat dan de effectieve bedrijfsvoering, besturing én verantwoording!

Contact

Neem voor specifieke vragen of meer informatie contact op met uw financieel adviseur van divisie ForZo/JJI.

Downloads