Horizontaal Toezicht forensische zorg

Zoals opgenomen in de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 is de divisie ForZo/JJI in het voorjaar 2020 gestart met een pilot om de mogelijkheden van Horizontaal Toezicht binnen de forensische zorg (FZ) te onderzoeken.

Horizontaal Toezicht is de samenwerking tussen divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het richt zich op een gezamenlijke inspanning om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen.

Zorgaanbieders en divisie ForZo/JJI:

 • dragen gezamenlijk zorg voor een juiste besteding van huidige en toekomstige forensische zorguitgaven;
 • geven gezamenlijk invulling aan de maatschappelijke verantwoording over deze uitgaven;
 • creëren gezamenlijk op een efficiënte, effectieve en tijdige manier zekerheid over deze uitgaven naar alle ketenpartijen.

Visie

Met Horizontaal Toezicht komen zorgaanbieders en divisie ForZo/JJI gezamenlijk tot een samenwerkingsmodel op basis van vertrouwen, waarmee op een transparante, efficiënte en effectieve wijze verantwoording wordt afgelegd over de forensische zorguitgaven. De opeenstapeling van controles achteraf verdwijnt, het toezicht verbetert en het inzicht in zorgprocessen vergroot. Horizontaal Toezicht zorgt ervoor dat de risico’s die zich in die instelling kunnen voordoen zijn beheerst, nog voordat de factuur is uitgestuurd.

Gezamenlijke ambitie

Vertrouwen als basis
Vertrouwen is het fundament van de samenwerking tussen divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders. Divisie ForZo/JJI is een meedenkend en positief kritisch klankbord voor de zorgaanbieder. Samen geven divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders invulling aan hun verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een gepaste besteding van de zorg- uitgaven.

Administratieve lasten aanzienlijk verminderd
De administratieve lasten voor behandelaren zijn aanzienlijk verminderd. De controles die voorheen na betaling werden uitgevoerd zijn vervangen door goede afspraken en beheersing aan de voorkant van de proces. Divisie ForZo/JJI en zorgaanbieders werken proactief samen aan het voorkomen en afschaffen van overbodige wet- en regelgeving.

Bedrijfsvoering op orde
Organisaties hebben hun bedrijfsvoering op orde. Registraties vinden ‘first time right’ plaats. De interne beheersing van zorgaanbieders is aantoonbaar en inzichtelijk voor divisie ForZo/JJI. Divisie ForZo/JJI heeft een efficiënt en effectief werkend HT proces ingericht.

Direct inzicht in zorguitgaven
Samenwerking in de hele keten van verantwoording leidt tot veel eerder inzicht in de zorguitgaven. In de jaarrekeningen zijn geen grote onzekerheden meer. De zorgaanbieders, divisie ForZo/JJI maatschappij en politiek weten in een vroeg stadium wat de uitgaven zijn geweest

Afbakening

Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Horizontaal Toezicht is in de eerste fase vanuit de rechtmatigheid van forensische zorg gericht op juiste registratie en declaratie van zorg.

Fasering HT FZ

Op dit moment loopt er een pilottraject voor HT in de FZ met 4 zorgaanbieders. Dit zijn de Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en Transfore. ForZo/JJI is met deze aanbieders een pilottraject gestart om ervaring op te doen en informatie op te halen om daarmee een keuze te maken voor de implementatie van HT in de forensische zorg voor de toekomst.
De belangrijkste doelstellingen voor de pilot Horizontaal Toezicht FZ:

 • De pilot zorgaanbieders FZ gelegenheid bieden als eerste over te gaan op HT voor de FZ.
 • Ervaring opdoen en input verzamelen met de huidige landelijke HT producten en de bruikbaarheid voor de FZ.
 • Gezamenlijk uitwerken hoe HT FZ op een zo efficiënt mogelijke manier kan worden ingevuld.
 • Uitwerken en afstemmen hoe kan worden omgegaan met representatie voor FZ in relatie tot GGZ. .
 • Aanpassen controle en verantwoordingsprocessen aan HT.
 • Bepalen van gewenste mate van assurance voor de FZ keten.
 • Afspraken maken over afschalen van achteraf controles.
 • Gezamenlijk inspannen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant, te borgen.
 • Werken aan een toekomstgerichte beheersing en dialoog, met een continue verbetercyclus.

Uitrol Horizontaal Toezicht

In de zomer 2021 heeft het MT van de divisie ForZo/JJI besloten Horizontaal Toezicht in de forensische zorg verder uit te rollen, gelet op het succesvolle verloop van de pilot. De komende periode zal voor de verdere implementatie van HT binnen de FZ contact worden gezocht met aantal FZ zorgaanbieders. Doel is om met deze zorgaanbieders in gesprek te gaan over HT. Waarbij het van belang is gezamenlijk een goede inschatting te maken van de balans tussen de ambitie en de capaciteit. Ook gezien alle ontwikkelingen, zoals de invoering van het Zorgprestatiemodel, die de komende tijd aandacht vragen.

Horizontaal Toezicht FZ staat open voor alle zorgaanbieders met een aanzienlijke forensische zorg omzet die binnen een redelijke termijn voldoen aan het Instapmodel. Richtlijn voor deze aanzienlijke forensische zorg omzet is € 10 miljoen. Daarbij is Horizontaal Toezicht maatwerk en kan er reden zijn om in overleg en gemotiveerd van deze grens af te wijken en is de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders daarbij van belang. Gezien het feit dat invulling van HT en het proces een intensief proces is, wordt hierbij in eerste instantie gericht op de grotere zorgaanbieders.

Aansluiten landelijke HT governance

Voor het implementeren van HT in de FZ zal de komende periode de aansluiting gemaakt worden met de landelijke governance HT, zodat deze vanaf 2022 formeel is. Om daarmee de toepassing en de aansluiting met de landelijke ontwikkelingen, HT producten en de inhoudelijke doorontwikkeling te borgen.

Voor de forensische zorg wordt zoveel mogelijk het landelijke HT proces gevolgd dat ook binnen de MSZ en GGZ wordt gehanteerd. Wel worden deze kaders aangepast om deze forensische zorg specifiek te maken. Wanneer deze documenten beschikbaar zijn, zullen deze documenten via deze website worden gepubliceerd. Meer informatie over de landelijke aanpak is te vinden op www.horizontaaltoezichtzorg.nl.

Horizontaal Toezicht vs ZPM

Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 janauari 2022 de nieuwe bekostiging voor GGZ en FZ. Horizontaal Toezicht gaat over de controle en verantwoording van de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit zijn twee verschillende ontwikkelingen, die elkaar wel goed aanvullen. Het streven binnen het ZPM is controle en verantwoording zoveel mogelijk aan de voorkant van het proces in te richten. HT is een methodiek die binnen het ZPM toegepast kan worden om op een procesgerichte manier te verantwoorden over de rechtmatigheid.

Contact

Neem voor specifieke vragen of meer informatie contact op met uw financieel adviseur van divisie ForZo/JJI.

Downloads