Digitalisering plaatsing: beantwoording van vragen

Hieronder treft u antwoorden op de meest gestelde vragen, dan wel een verwijzing naar de plek waar u het antwoord kunt vinden. Ook is beschreven waar u zich kunt melden met uw vraag indien het antwoord hieronder niet terug te vinden is.
 

1. Vragen over aansluiting op het berichtenverkeer

Nr.VraagAntwoord
1.1Wat moet ik als zorgaanbieder doen om te gaan werken met het FZ-berichtenverkeer?U dient de volgende vier dingen te doen.
  • Aanmelden bij Vecozo voor de Dienst Plaatsing en Uitvoering FZ, en de bijbehorende certificaten installeren. Dit kunnen zowel persoonlijke als systeemcertificaten zijn. In enkele gevallen dient u uw softwareleverancier toestemming te geven om van de dienst gebruik te maken. Zie ook hieronder onder punt 2 en 3.
  • Benodigde functionaliteit beschikbaar krijgen, bijvoorbeeld in het EPD. Hierover kunt u contact zoeken met uw softwareleverancier. Let op: benodigde functionaliteit moet in een ketentest met DJI getest zijn.
  • Settings in IFZO checken, met name of de juiste AGB-codes zijn geregistreerd.
  • Tenslotte dient u vooraf een beeld te vormen van hoe het proces van het werken met berichtenverkeer eruit ziet.
1.2Hoe meld ik mij als zorgaanbieder aan voor de betreffende diensten bij Vecozo?    Dit is nodig voor het in gebruik nemen van de functionaliteit.Ervan uitgaand dat u reeds een overeenkomst heeft, kunt u zich aanmelden voor de Dienst Plaatsing en Uitvoering door naar VECOZO Wijzigingsformulieren te gaan en vandaaruit de aangegeven stappen te volgen. Let daarbij op:
  • Degene die dit moet doen is de bij Vecozo bekende Contactpersoon van uw instelling
  • Hanteert u dezelfde AGB-codes als die u in IFZO heeft geregistreerd.
Vecozo heeft op verzoek van DJI een Wegwijzer opgesteld om het aanmelden bij de genoemde Dienst te faciliteren. Deze is hier te downloaden. Indien u hier daarna nog vragen over heeft, kunt u zich wensen tot de servicedesk van Vecozo.
 
1.3Hoe meld ik mij als softwareleverancier aan voor de betreffende diensten bij Vecozo?Dit is nodig in geval van testen van functionaliteit. 
U kunt zich als softwareleverancier aanmelden door een mail te sturen naar softwarehelpdesk@vecozo.nl. Let op dat ook (enkele van) uw zorgaanbieders zich voor het testen bij Vecozo aanmelden.
DJI heeft een wegwijzer beschikbaar om hier richting in te geven. U kunt deze opvragen bij Teun Oosterbaan, implementatiemanager, via mailadres t.oosterbaan@dji.minjus.nl. Indien u hier daarna nog vragen over heeft, kunt u zich wensen tot de servicedesk van Vecozo.
1.4Hoe meld ik mij aan voor de ketentesten?U kunt zich aanmelden voor de ketentesten bij Teun Oosterbaan, implementatiemanager, via mailadres t.oosterbaan@dji.minjus.nl. U dient zich hiertoe als koppel van zorgaanbieder en softwareleverancier aan te melden. Dan volgt als eerste een intake vanwaaruit verdere stappen worden afgesproken.
1.5Is het werken met het digitale plaatsingsbericht verplicht?Het werken met het digitale plaatsingsbericht is nog niet verplicht, maar wordt gedreven door de baten die het met zich meebrengt: hoe eerder u aansluit, hoe eerder de baten te merken zijn. In gebruikname wordt sterk aangeraden, vooral om dit voor u als zorgaanbieder een vermindering van de administratieve last met zich meebrengt. 
DJI is voornemens om verplichting via de tender voor 2023 te gaan inregelen. 
Tot die tijd blijft het ‘oude’ proces met de pdf-brieven gewoon in werking.

 

2. Vragen over de standaard

Nr.VraagAntwoord
2.1Hoe bepaal ik vanuit een bericht voor welke locatie een aanmelding bedoeld is?In het bericht is er geen plek voor het aanduiden van een locatie, maar wel een vestiging. Om de locatie in beeld te krijgen waar een aanmelding betrekking op heeft, dient een locatie gekoppeld te zijn aan een vestiging, en dient de AGB van de vestiging in IFZO opgevoerd te zijn.
2.2In het bericht is er geen informatie opgenomen om onderscheid in financiering te maken. Hoe leg ik het verband tussen het plaatsingsbericht en het te gebruiken declaratiebericht?In het bericht is geen rechtstreekse verwijzing naar een declaratiestandaard opgenomen. Op dit moment zijn er twee actieve declaratiestandaarden voor FZ: voor klinische prestaties (GDS801) en voor ZZP/EP’s (FZ303). Aangezien de toepasbare declaratiestandaard afhangt van de geleverde zorgsoort is er in de meeste gevallen wel een verband af te leiden tussen de geïndiceerde zorgsetting en de te hanteren declaratiestandaard, maar m.n. in het geval van bijzondere prestaties is dat niet waterdicht.
2.3Klopt het dat het veld ‘beoogde startdatum’ wordt gevuld met de datum waarop het bericht wordt verstuurd?Ja dat klopt. Daar is voor gekozen binnen een FZ-titel makkelijk van zorgaanbieder te kunnen wisselen, maar het heeft in Ifzo geen echte betekenis. 
Het ligt voor de hand om de gemaakte keuze te heroverwegen, bijvoorbeeld om genoemd veld te vullen de startdatum FZ-titel of een andere logische datum. Deze suggestie is op de backlog geplaatst om te analyseren
2.4Komt de indicatie informatie ook in de standaard?In de eerste versie van de standaard is nog geen informatie opgenomen over de indicatie. Het bericht is gemodelleerd met administratieve informatie en nog een indicatie-inhoudelijke informatie. Het is wel de bedoeling om indicatie-informatie op te nemen in het bericht. Hiervoor is een aanpassing aan de standaard nodig. Deze wens is geregisteerd, maar het is nog niet bekend wanneer dit in de standaard verwerkt gaat worden.
2.5Hoe moet ik start en einde zorg melden zolang de start- en einde zorg berichten nog niet in bedrijf zijn genomen?Zolang het start zorg en einde zorg bericht nog niet in gebruik zijn, kunt u die gegevens op de gebruikelijke wijze blijven verwerken, onder omstandigheden van de bestaande spelregels. Dit betekent concreet: de genoemde datum via mail doorgeven aan de daarvoor aangewezen partijen.
2.6Wat kan ik doen als in wensen heb voor aanpassing van de standaard?U kunt wensen voor aanpassing aan de standaard melden bij de Functioneel Beheerders van IFZO via ifzo@dji.minjus.nl. De wens zal dan worden geregistreerd en geanalyseerd. Indien de wens wordt omgezet naar een wijziging, dan zal deze worden gebundeld met andere wensen, en aan Vektis worden aangeboden. Zodra dit is verwerkt in een nieuwe versie van de standaard moet dit worden ingebouwd in de systemen en processen in de keten. 
Doorlooptijd van het indienen van een wens tot aan eventuele realisatie ervan is dan ook niet op voorhand te bepalen. Het aantal wijzigingen van de standaard wordt zoveel mogelijk beperkt gehouden ivm beheers- en voorspelbaarheid.
 
2.7Hoe meld ik als zorgaanbieder aan DJI dat een aangemelde cliënt geaccepteerd is maar intern op een wachtlijst geplaatst is?

Dat kan niet. Het berichtenverkeer ondersteunt dit nog niet. Het lijkt erop alsof het gebruik van afwijsgrond 4 in de FZ822 dit ondersteunt (Die afwijsgrond luidt: nader overleg nodig: Zorgaanbieder kan zorg niet tijdig starten omdat er geen capaciteit beschikbaar is) maar dit is niet het geval; deze melding is bedoeld om nader overleg over de aanmelding te krijgen en verdere afspraken te maken. Als zodanig is het geen afsluiting van een processtap, waar de melding van een wachtlijstplaatsing dat wel is.

Het kunnen uitvoeren van een melding wachtlijstplaatsing is een gewenste verbetering die wordt onderzocht om in te voeren in het berichtenverkeer voor 2024.


3. Vragen over de het proces en over IFZO
Voor vragen over de functionele werking van IFZO kunt u doorklikken naar Ifzo | Forensische Zorg.